Handleiding

Structuur van de databank

De databank bevat dialecten, idiomen, en zinnen. Deze zijn als volgt hiërarchisch georganiseerd: ieder idioom behoort tot slechts één dialect (ook al vinden we in verschillende dialecten soms vergelijkbare idiomen terug), en elke zin in de databank hoort bij slechts één idioom.

Door op Browse te klikken krijgt u een lijst van alle dialecten te zien. Wanneer u doorklikt op de Details van een specifiek dialect, krijgt u de hoofdlocatie te zien waar de data verzameld is, een lijst met woordenboeken, grammatica's, en idioticons die als bronnen gebruikt zijn, en ten slotte een lijst van alle idiomen die bij dat dialect horen.

Eigenschappen van idiomen

Van ieder idioom wordt aangegeven of het in de actieve of passieve vorm is gesteld, in de tegenwoordige of verleden tijd, en of er aspectuele of modale hulpwerkwoorden aanwezig zijn. Daarbovenop worden ook de volgende structurele eigenschappen geïnventariseerd:

De idiomen die deel uitmaakten van de vragenlijsten (zie hieronder voor toelichting) zijn voorzien van twee Engelse vertalingen: een letterlijke woord-voor-woordvertaling en een meer vrije, vlotte vertaling. In de woord-voor-woordvertalingen worden standaardafkortingen gebruikt om morfosyntactische informatie weer te geven (bijv. SG = singular, PTCP = participle, etc.), maar bij het weergeven van genusinformatie wordt een onderscheid gemaakt tussen dialecten die een drieledig genussysteem hebben (F(eminine), M(asculine), en N(euter)) en dialecten die twee verschillende genera onderscheiden (N(euter) en N(on)N(euter)).

Gemanipuleerde idiomen

Een aantal idiomen zijn aan de hand van vragenlijsten voorgelegd aan moedertaalsprekers van de onderzochte dialecten. Het doel van die bevraging was om te achterhalen enerzijds in hoeverre de figuurlijke betekenis van idiomen bepaald wordt door de functiewoorden in die idiomen, en anderzijds in hoeverre idiomen morfosyntactisch manipuleerbaar zijn (zie ook de beschrijving van het project The syntax of idioms op onze homepagina). Elk idioom is dus gekoppeld aan een reeks testzinnen die telkens een iets andere variant van het idioom weergeven. Voor elke testzin wordt in de databank weergegeven welke eigenschap gemanipuleerd wordt (bijv. de aanwezigheid van een modaal hulpwerkwoord, of de bepaaldheid van het direct object), de aard van de manipulatie (bijv. deontische modaliteit wordt vervangen door epistemische modaliteit, of het direct object wordt vooropgeplaatst), en de oordelen die moedertaalsprekers gaven aan die gemanipuleerde vorm.

Die oordelen kunnen de volgende waarden aannemen:

Aangezien er voor ieder dialect verschillende moedertaalsprekers bevraagd zijn, worden de oordelen van individuele informanten samengenomen tot een gecombineerd oordeel. Dat gezamenlijke oordeel wordt op de volgende manier berekend:

Samenvattend:

ok alleen “Yes” of meerderheid “Yes” en minderheid “Marginal”
? meerderheid “Marginal” en minderheid “Yes” of evenredige verdeling tussen “Yes” en “Marginal”
% zowel “Yes”- als “No”-oordelen
?* meerderheid “Marginal” en minderheid “No” of evenredige verdeling tussen “No” en “Marginal”
* alleen “No” of meerderheid “No” en minderheid “Marginal”

Merk op dat behalve dit gecombineerde oordeel alle individuele oordelen ook steeds worden weergegeven voor iedere testzin.

Zoekmogelijkheden

Door op Search te klikken kunt u de databank doorzoeken op basis van door u gedefinieerde zoekcriteria.

Bovenaan de pagina kunt u aangeven wat voor soort zoekresultaten u wenst: dialecten, idiomen, of testzinnen. (Merk op: u kunt slechts een van de drie kiezen, maar op de resultatenpagina kunt u wel meteen doorklikken naar de andere twee soorten van informatie.)

De rest van de zoekpagina bestaat uit drie secties (“Dialect”, “Idiom”, “Sentence”), die u kunt openklappen door op de titel van de sectie te klikken. In deze secties kunt u zoekcriteria definiëren. Merk op: u kunt zoveel zoekcriteria combineren als u wilt, ook uit verschillende secties tegelijkertijd en ongeacht welke soort zoeksresultaten u bovenaan de pagina heeft geselecteerd.

Als u verschillende waarden in één lijst met zoekcriteria wilt selecteren, dient u de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt.

klikken op een waarde van een zoekcriterium die waarde selecteren
klikken op een waarde van een zoekcriterium terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt die waarde toevoegen aan een eerdere selectie
klikken op een reeds geselecteerde waarde terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt die waarde verwijderen uit een eerdere selectie
klikken terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt alle waarden selecteren tussen diegene waar u op klikt en de volgende waar u op klikt

Als u van één zoekcriterium verschillende waarden selecteert, dan krijgt u alle zoekresultaten die aan minstens één van die waarden voldoen. Als u verschillende zoekcriteria selecteert, dan krijgt u zoekresultaten die aan alle zoekcriteria voldoen. Zoekcriteria of waarden van zoekcriteria die niet geselecteerd worden, maken geen deel uit van de zoekopdracht.

Indien u zoekvelden gebruikt waar vrije tekst kan worden ingegeven, dan krijgt u enkel zoekresultaten die al de door u ingegeven zoektermen bevatten (als woord of als deel van een woord). U kunt ook meer complexe zoekopdrachten geven door gebruik te maken van logische operatoren zoals AND, OR, negatie (weergegeven door een minteken), of NULL (een zoekterm die aangeeft dat een veld leeg moet blijven), of door gebruik te maken van dubbele aanhalingstekens om enkel exacte kopieën van uw zoekterm te verkrijgen.

Klik op Reset form om alle door u reeds ingevoerde criteria te verwijderen en opnieuw te beginnen. Nadat u uw zoekcriteria hebt ingegeven, kunt u op Search klikken om de zoekopdracht uit te voeren.

Neem contact op met Alexis Dimitriadis voor vragen over de server van de databank.